ZVEREJNENÉ DOKUMENTY

Stanovy
organizácie
Interná smernica
02/2019

všeobecné obchodné podmienky

Interná smernica
01/2019

pravidlá správania sa na projektoch

Stuatutes
of the organisation

EN