Rozvoj vedy a techniky na stredných školách

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je veda a technika jeden z troch pilierov rozvoja vedomostnej spoločnosti: vzdelávanie – veda a technika – inovácie, musia byť v centre pozornosti politických a vládnych orgánov rozhodujúcich o celkovom smerovaní rozvoja Slovenskej republiky, aby plnili úlohu rozhodujúceho rozvojového faktora krajiny. Z uvedeného dôvodu musí štátna vedná a technická politika stanoviť také ciele pre rozvoj a využívanie systému vedy a techniky, ktorých dosiahnutie zabezpečí od vedy a techniky očakávanú úlohu rozvojového faktora.

V rámci realizácii projektu s názvom: „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“ ktorý bol schválený v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 - Občianska informovanosť a participácia - Menej rozvinutý región SR sa riešiteľom projektu, ktorým je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a občianske združenie I4A - Institute 4 Academy. podarilo uskutočniť dotazníkový prieskum na vzorke viac ako 150 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Dotazníkový priskum sa uskutočňoval od 01. septembra 2019 do 15. októbra 2019. Zber údajov od respondentov zabezpečovala Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z., ktorá je partnerom a podporovateľom projektu.

 

Čo je cieľom projektu?

Hlavným cieľom tohto projektu je budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie (sociálnych a ekonomických partnerov a MNO) s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže v oblasti vedy a techniky.

Projekt je rozdelený na dve hlavé aktivity:

1 - Zefektívnenie podmienok a inovácia systematickej práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania, výskumu a vývoja v záujme stimulovania potenciálu mládeže MRR v oblasti vedy a techniky.

2 - Posilnenie multisektorovej spolupráce a prehĺbenie informovanosti a porozumenia s cieľom zvýšiť povedomie a záujem mládeže v menej rozvinutých regiónoch o mimoškolské vedecko-technické vzdelávacie aktivity ako budúca konkurenčná výhoda pri uplatnení na trhu práce.

Celý projekt je orientovaný na oblasť verejnej správy a jej zefektívnenie s cieľom podpory štúdia a vzdelávania mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu a praktickú využiteľnosť jeho výstupov je nevyhnutné vytvorenie multisektorových partnerstiev, ktoré budú základom pre komplexnú analýzu predmetnej problematiky.

V dotazníkovom prieskume u stredoškolských študentov sme sa pýtali otázky na základné rozpoznávacie znaky respondentov ako je pohlavie, ročník štúdia, vek respondentov, druh strednej školy, ale aj otázky, ktoré presne špecifikujú zameranie študenta v nasledujúcom profesijnom živote.

Z celkového štatistického radu sa nášho prieskumu zúčastnilo 98 žien a 54 mužov z toho najviac respondentov, až 29,6 % respondentov boli študenti druhého ročníka strednej školy. Rovnaké zastúpenie mali študenti tretieho (27,6%) a štvrtého (27,6%) ročníka, ktorých bolo. Respondenti s najnižším zastúpením boli študenti prvého ročníka 8% a študenti 5 ročníka 7,2%.

Priemerný vek respondentov sa pohyboval okolo 18 rokov.

Na otázku akú strednú školu navštevujete bolo najviac odpovedí z gymnázií a stredných odborných škôl. Obchodné akadémie konzervatória a bilingválne gymnázia sa vyskytovali vo výsledkoch prieskumu len ojedinele.

 

Na ktorý odbor na VŠ sa budete hlásiť?

 

Túto otázku počujú stredoškolský študenti skoro stále. Či od známych, rodiny alebo učiteľov. My sme im túto otázku položili tiež, aby sme zistili ich budúce preferencie pri výbere vysokej školy. Zaujímalo nás najmä, koľko študentov a v akom pomere sa rozhodne ísť či neísť študovať na vysokú školu a koľko študentov sa rozhodne pre odbor so zameraním na vedu a techniku.

 

Niektorí respondent uviedli dva odbory, významná časť respondentov neprejavila záujem pokračovať v štúdiu na VŠ, prípadne ešte nie je rozhodnutá.

 

 

Ekonómia a manažment  24

Medicínske 21

Nerozhodnutí 28

Nejde na VŠ 10

Informatika a technika 12

Psychológia 6

Právo 5

Iný odbor 42

 

Zúčastnili ste sa nejakej súťaže z oblasti vedy a techniky? (ak áno uveďte)

Na našu otázku ohľadom účastí na súťažiach v oblasti vedy a techniky odpovedalo 111 respondentov negatívne. To znamená, že len minimálna časť 41 respondentov sa zúčastnilo podobných súťaží.

 

Máte na škole mimoškolské aktivity zamerané na vedu a techniku? (krúžky, kluby, súťaže)

 

Áno                 74        Nie                  78

 

Na stredných školách podľa získaných informácií je vyvážený počet mimoškolských aktivít, ktoré sa venujú vede a techniky či už v kluboch, mimoškolských súťažiach alebo krúžkoch.

Máte na škole, podľa vás, dostatok hodín zameraných na vedu a techniku?

 

Pri tejto otázke boli odpovede nad očakávania vyvážené 76 respondentov odpovedalo na otázku že áno a 76 nie.

 

 

 

Viete o možnosti získať odborové štipendium v prvom ročníku na VŠ v rámci štúdia vedy a techniky? Ak áno, odkiaľ?

 

Drvivá väčšina respondentov až 142 nevedela o tejto možnosti len 8 respondentov o nej vedelo, ako zdroj informácie uviedli televíziu, staršieho súrodenca, internet, dvaja respondenti na túto otázku neodpovedali.

 

Z vyššie uvedených získaných informácií máme možnosť konštatovať, že rozvoj vedy a techniky je veľmi individuálny a závisí od rôznych faktorov. Prvým hlavným faktorom je druh strednej školy, ktorú si študent vyberie. Je úplne pochopiteľné, že študent z tanečného konzervatória príde menej často do styku s vedou a technikou ako študent strednej odbornej školy elektrotechnickej. Aj napriek zameraniam jednotlivých stredných škôl je veľmi dôležité rozvíjať oblasti vedy a techniky aj na školách, ktoré s nimi nemajú priamy kontakt. Je potrebné vytvoriť nástroje na implementáciu vedy a techniky na stredných školách bez rozdielu ich zamerania, aby všetci študenti mali prístup k poznatkom a inováciám. Druhým faktorom je špecifickosť akou veda a technika je a na základe získaných údajov môžeme konštatovať, že samotný študenti neprejavujú záujem o technické vysoké školy. Môže ísť o populačnú vlnu, alebo o dezinformovanie študentov. Študenti si preto s obľubou vyberajú humanitné a spoločenské vedy namiesto tých technických. Platí najmä, že práve ženy inklinujú k spoločenským a humanitným vedám omnoho častejšie ako muži. Tento fakt môže byť spôsobený aj nízkou atraktívnosťou stredných škôl technického charakteru práve pre ženy. V poslednom období môžeme badať malý vzrasť študentiek týchto odborov no zďaleka to netvorí ani jednu tretinu.

V rámci praktickej realizácie projektu bude realizovaných viacero podobných prieskumov, analýz, diskusií, či popularizačných aktivít, ktorých cieľom je dospieť ku komplexnému prehľadu skúmanej problematiky, ktorý bude základom pre vytvorenie koncepčných materiálov na úrovni regionálneho a vysokého školstva ako aj neformálneho vzdelávania.